Marthinsen Genealogy Site

Our Family's Journey Through Time

Notater


Treff 1 til 50 av 156

      1 2 3 4 Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 06.07.1706 inngår hans mor, Dorthe Frantsdatter, en avtale om føderåd med Frants. Han skal nderholde henne livet ut, og mottar for dette alle hennes eiendeler, herunder hennes
gjenværende 10 lispd. i Søndre Næs. Moren døde i 1711, og Frants selger da denne andelen til sin bror:
"Kiendis Jeg underskrefne Frans Amundsen boende paa en Gaard kaldet Rud i Trøgstad Præstegield i Heggen og Frølands fougderi beliggende, og hermed witterlig giør at ieg af min fri willie og welberaad hue, med min Kiere Hustrue Sitzelle Olsdaatters Willie og Samtycke, hafuer Solt, skiødt og afhendt Saasom Jeg ved dette mit brefs kraft aldelis selger Skiøder og afhender fra mig min Hustrue børn og arfiunger til min Kiære broder Erlig og woelforstandige Mand Swen Ammundsen Næs, hans kiere Hustrue, Erlig og Gudfrygtige Qvinde Sitzel Niels Daatter, deris Børn og Sande arfiunger et half Skippund Tunge i Jorde goeds med bøxel og herlighed udj dend gaard Søndre Næs i Trøgstad Sogen beliggende til Evendelig Odel og Eiendomb, som af min kiere nu Salig Moder Dorethe Fransdaater war gifuen, for hendis underholdning sin lifstid ....
Datum Rud i Trøgstad Sogn dend 20 Marty Anno 1711.
Frans Amundsen". 
Amundsen Rud Østre, Frans (I1369)
 
2 14.8.06 besøkte jeg Riksarkivet og fikk se Dødsfallprotokoll for Christiania 1863. Side 210 - 515 for 4. mai 1863 finner jeg Andreas Halvorsen Ruud's dødsfall. I høyre merknadsfelt står anført:
"13/6 forevist bevilgning af 8/6 63
Udlånt til Sagf. Gaarborg 10/1 66." 
Halvorsen Ruud, Andreas (I976)
 
3 1801 var han ugift, 39 år, tjenestegutt på Slaugen nordre. Han var antagelig også tjenestegutt på Syverstad Søndre. Olsen Syverstad, Anders (I1218)
 
4 1801: Husmann med jord og land-soldat.
1818: Husmann under Lilleborge.
1823: Husmann under Begby.
Da Peder giftet seg på nytt var han husmann under Begby. Peder døde som inderst og legdsfattig. 
Paulsen, Peder (I230)
 
5 1826 Levde hun på Brevik, Torsnes, da hun ble konfirmert i Holm kirke. Andersdatter, Lene (I1167)
 
6 1834 bodde de på Melløs under Slang.
 
Gjermundsdatter, Ellen Marie (I183)
 
7 1865 bodde Lene på Hølberget sammen med sine to døtre, Gurine og Nikoline. I huset bodde også to svenske leieboere - båtbygger Rasmus Hansen og bjelkehogger Gustav Andersen.
I kirkeboka no 6 s. 272 Begravede står henne med etternavnet Halvorsdtr. Men aldersen stemmer, så dette må være henne. I lensmannsprotokollenes dødsmeldinger står Andersdatter som er riktig.
 
Andersdatter, Lene (I1167)
 
8 1865 levde hun som Lægdslem hos datteren Anne Bolette på Strandløkka i Skjeberg.
 
Svendsdatter, Berthe (I1208)
 
9 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Kristiansen, Hans (I1044)
 
10 1881 drev han pantelånerforretning i Fredrikstad. Folketelling 1885 står han oppført som sjømann. 1885 bodde han i Badehusveien 3, Apenesbjerget, Matr.388, Fredrikstad. Det var vel pengene som hans kone arvet som ble brukt på denne måten. Han dro til Amerika med tjenestepiken. Denne tjenestepiken var visnok fra Hvaler, og hun kom tilbake fra Amerika alene. 1886 var han matros, sjømann på en amerikansk fiskebåt hvor hans bror var skipper. Båten forliste under fiske ved Grønland og hele mannskapet forsvant i havet.¶ Iversen, Hans (I744)
 
11 1891 hadde familien boende hos seg en stesønn, Ole Christian Sigvardsen, f. 1877 i Fredrikstad.¶
Familien levde 1910 i Kniplegaten 7 i Fredrikstad der han leier for 5 kroner pr. måned. 
Bergersen, Bernt Edvin (I912)
 
12 1891 levde hun på Årum nordre i Borge - Gnr. 41, bnr. 2, brakke.
1891 er hun ervervsudyktig og nyter understøttelse av Hafslund Fattigvesen.
 
Andersdatter, Sørine (I65)
 
13 1900 bodde søstrene Louise Amalie og Anne Sophie i Deichmanns Gade 11, de var begge ugifte.
1910 bodde Louise Amalie i Inkognitogaten 15 b i Kristiania. 
Rom, Anne Sophie (I1048)
 
14 1900 levde de i Vatvedt nordre, Degernes. Samtidig bodde pleiedatter Oline Julie Halvorsen, f. 1888, i familien. Olsen, Anders (I850)
 
15 1900 levde familien i Seierstensgate 462 - 483 i Fredrikstad. I 1910 bodde de i 1. etg. i Bjørndalsgate 13, Fredrikstad og betalte husleie på 180 kroner året. Olsen, Iver (I849)
 
16 1910 bor hun hos sin foreldre og betegnes som sykelig.
 
Olsen, Josefine Anette (I856)
 
17 1910 jobbet han som lensearbeider ved Eidet i Tune. Familien bodde på Bakken, Vesten i samme hus på gnr 25, bnr.3, som Albert Hansen og hustru Margit.¶ Olsen, Nils (I1443)
 
18 1910 levde de i Maschmanns gate 4, Kristiania, 3. etg. Leie kr. 17,- pr. mnd. Fra 1 Aug 1920 levde de i Etterstadgate 24, Oslo. Schoubye, Riulf Engelbreth (I920)
 
19 1910: Levde i Fredensborgveien 27, Kristiania. Watvedt, Oscar Ludvig (I870)
 
20 1910: Levde ugift i Bjørndalsgate 13, Fredrikstad. Jobbet i manufakturforretning. Olsen, Emma Susanne (I860)
 
21 1920 Elev av Kristiania Handelsgymnasium.
 
Lund, Harald Sverre (I1058)
 
22 1923 er Kari gift Haukland, men bodde sammen med foreldrene i Etterstadgate 24. Schoubye, Kari (I921)
 
23 Adresse 1852: Store Strandgaden, Christiania. 1863: Skolegaden 3, Christiania Halvorsen Ruud, Andreas (I976)
 
24 Adresse 1900: Høidal, Aker. 1900 var Olga Olsen, f. 1880 fra Fredrikstad, Tjenestepike (Enepige).
 
Rom, Adolf (I1007)
 
25 Amalie er skilt fra Bernt Bergersen og hun bor på Evjekaien 3 i Fredrikstad. Sønnene Berger og Brede bor hos henne i 1910.
 
Olsdatter, Petrine Amalie (I854)
 
26 Amund må være sønn til Børge som bodde på Søndre Nadem i Høland frem til 1660.

I en innførsel av 18.06.1680 i Nedre Romerike tingbok nr. 11, folio 36b, vitnet Børge Nadems sønner, Morten Soprim og Amund Næs: "Morten Soprim Proffuer vden æd; er 50 aar gl: hans Bestefaders ord, som bode paa Syndre Nademb, Mest ald hans alder".
Amund vitnet i samme rettssak om at han var født på Nadem, hans bestefar var Even Nadem.

Ved manntallet i 1663-66 finner vi Amund på denne gården:
"Num 15: Nadem - 1½ skippd. tunge.
Opsider: Amund Børgersøn - 26 Aar.
Deris Sønner: Suend Amundsøn - 2½ Aar.
Husmend: Karj Ellingsdatter.
Deris Sønner: Gunder Persen - 10 Aar."
Ved det første prestemanntallet og fogdenes manntall deles gården likt mellom Amund og
Lensmannen i Høland, Suend Suendsøn (født ca. 1614) på gården Rakkestad.
 
Børgesen Næs Søndre, Amund (I1375)
 
27 Amund og Ellen er kanskje i slekt med hverandre gjennom Aslak Melby. De fikk sammen 2 sønner og 3 døtre. Sønnene var: Ole født 1654. Han bodde i 1664 hos sin farbror Smed Iversen på Langseter. Dette var jo like etter farens død, så han bor vel der for oppfostring. Så er det Iver. Disse sønnene overtar Nordby og Dal etter farens død. Iver døde allerede før 1679 og søsteren Kari overtar litt av hans gods. Døtrene Dorte og Marte er begge gifte i Eidsberg.
I en stamtavle som Johan Garder har utarbeidet vises at Amunds foreldre var Iver Olufsen Langseter og Johanne Biørulfsdtr, hun var fra Nesodden, Oppegård og hennes foreldre var meget velstående og eide gods til over 20 skp. verdi, spredt over mange sogn. Ivers far var Oluf Smedsen og videre Smed Evensen.
Smeds far far Even Frøshaug fra Trøgstad. Langseter var en av hans mange eiendommer. Even Frøshaug er nok født ca. 1490, for han betaler skatt i 1514 og må da være myndig. Han er død før 1574. Evens hustru var datter av Ener Haga og i 1550 ble det skrevet et vidnesbrev som viser at Eners mor, Angerd Enersdatter, har overlatt ham følgende eiendommer: Haugrim i Aurskog, Faukerud (Fykerud) i Eidsberg, Holone i Skiptvet, 10 lsp. i Boger, Ski, 15 lsp. i Ekeberg, Trøgstad og Langseter i Trøgstad.¶
Det er gjennom denne Ener Haga og hans mor Angerd Enersdatter at forskerne regner at slekten stammer fra Bolt - Suderheim-slekten og Håkon V.
Håkon den V Magnussen, 1299-1319, hadde en datter som het Agnes og som var gift med en høyadelsmann ved navn Haftor Jonson fra Suderheim. Denne Haftor var også av kongelig byrd. De hadde en sønn, Jon Haftoresønn, som også odde på Suderheim. Jon hadde tre sønner: 1. Ulf Jonsen, Ervalla i Sverige.
Hans etterkommere hører til på Elingård i Onsøy. 2. Håkon Jonson, død 1392, var medlem i Rigsrådet og fraskrev seg kronen til fordel for kong Eirik. 3. En datter Cecilie død 1411. 4. Brynjulf Jonson omtalt i 1405. Han var gift to ganger, og etter 2. ekteskap bodde han i Sverige hvor han hadde store eiendommer. Barn i 1. ekteskap: Knut og Ulvild. Knut regnes som stamfar til Roos-slekten til Hjelseter i Sverige. Knut hadde to sønner: Brynjulf og Jens. Disse bodde i Norge.
En av disse sønner var - etter Johan Garders mening - gift med Angerd Enersdatter fra Haga i Eidsberg. Hun regnes for å være mor til Ener Haga og stammor til Frøshaug-slekten.
 
Iversen-Fosser, Amund (I1139)
 
28 Anders overtok Nedre Rud Søndre del gård i Askim da det ble partisjonert i 1747. Han betalte 200 rdl. til eieren Holm Hansen.
Anders gift Tuni Andersdatter Østby, datter av Anders Olsen Østby og Gunhild Olsdatter. (Tuni Adersdatter Østby ble født circa 1687 og døde i 1772.)
 
Hansen Rud, Anders (I1279)
 
29 Anna gikk ut av Kilevold skole i 1912 med hovedkarakter "Udmerket godt" (1.54). I alle fag lå karakteren på "Udmerket godt".
Hun var i 1917 rammet av tuberkulose og ble kurert på Grefsen nye Sanatorium i Oslo. Anna var en strevsom og målbevisst dame. Hun tok sertifikat for bil i 1928, og var visstnok første dame i Østfold med sertifikat. Hun drev mye med hjemmearbeid som maskinstrikking, og solgte varene. Da hun ville bygge nytt hus i Hullberget i 1939, nølte Loi noe. Men en vakker dag når Loi var på arbeid hadde hun begynt å rive det gamle huset. Da flyttet de ut i uthuset mens nybyggingen pågikk. Da hun ble rammet av sykdom i 1954, rodde hun over elva og kom seg til Sarpsborg sykehus, der hun døde fem dager senere. 
Karlsen, Anna Kristine (I6)
 
30 Ansøkninger til Førstelærerposten ved Borregaards Brugsskole 1871. Nr. 14 av 15 søkere.
Hans Kristian Andersen, f. 15.12.1839, lærer ved Torps Brugsskole, Borge fra 1869. Eksamen 1861 i Rakkestad og 11.7.66 i Asker. (Står ikke om han fikk jobben) Kilde: Tune prestearkiv, A. Embetet. Boks I, 1787-1881. 
Andersen, Hans Christian (I937)
 
31 Aslak kjøpte i 1824 Øvre Rud, søndre halvdelenm bnr.5 for 500 spd.
 
Syversen Buskildrud, Aslak (I1015)
 
32 Begravd samme dag som sin mann. Åsmundsdatter, Gro (I1236)
 
33 Berte var fra Vestre Haga i Eidsberg. Hennes far, Ole Kristoffersen, flyttet fra Opsal til Vestre Haga i Eidsberg, og senere til Vestre Askim.
Enke etter Halvor, Berte fortsatt gården på Søndre Rom i Askim til slutten av 1750-tallet, der hennes sønn, Kristen overtok gården. 
Olsdatter, Berte (I1089)
 
34 Billy jobbet på bondelandet, i gartneri, Borregaard hovedgård, Holmenkollen Restaurant i Oslo og til slutt 25 år på Skådalen Døveskole som bl.a. fritidsleder. Siden levde han som pensjonist på Vesten.
 
Thorvaldsen, Einar Billy (I1493)
 
35 Birgitte gift Torben Nordre Løken.

Birgitte neste gift Mattis Simensen Løken, sønn av Simen Aslachsen Hoel Store og Guron Mattisdatter Hoel Store. (Mattis Simensen Løken døde i 1635.)
 
Smedsdatter, Birgitte (I1124)
 
36 Bodde 1789 i Tolslät som pige.
 
Arvidsdotter, Kerstin (I1313)
 
37 Bodde hos Dikken Kjellmann på Vesten i mange år. Bredesen, Olaf Bernhard (I1449)
 
38 Da hennes far dro til Amerika og hennes mor ble syk, ble Fredrikke plassert hos en familie på Hvaler. I folketelling 1885 for Fredrikstad by er hun ikke oppført sammen med sine
foreldre og søsken. Er hun allerede da satt bort til andre? I oktober 1890 var hun konfirmert på Hvaler, der hun bodde i Ørekroken på Kirkeøy. Hun flyttet fra Hvaler til Skjeberg på slutten av 1890.
Fredrikke hadde et langt medlemsskap i Sarpsborg og omegns Binæringsforening. Hun ble takket i Sarpsborg Arbeiderblad etter sin død i 1934.¶
 
Hansdatter, Fredrikke Marie Andrea (I268)
 
39 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Haakonsen, David (I1520)
 
40 De første årene etter at Ener og Ingeborg giftet seg bodde de på Knold som de leiet. Ca. 1742-43 overtok de Uttisrud etter Jens Olsen, hennes farbror, som selv skulle overta Lilleheijer. På Uttisrud bodde de til ca. 1779 da de flyttet til Nordalen. I 1791 skrev de føderådskontrakt med sønnen Johannes på Mellemdalen, hvor han skulle få alt løsøre som var igjen etter dem. Ener døde 1795 på Nordalen, og Ingeborg flyttet så til sin sønn på Mellemdalen og døde der i 1800. Jørgensen, Ener (I970)
 
41 Det ble skiftet etter Søren Iversen den 31. januar 1805. Barna fra første ekteskap frasa seg arven på grunn av "Boets ringe forfatning". Alle eiendelene ble solgt på auksjon 12. februar og innbrakte vel 74 Riksdaler. Gjeld og skifteutgifter beløp seg til vel 59 daler. Det resterende ble fordelt mellom hustruen som fikk halvparten og barna i andre ekteskap. Et interessant trekk ved dette skifte var at alle kjøperne ved auksjonen står oppført. ¶
Etter Søren Iversen lå Munken brakk i 15 år før Lars Christensen og Eli Fredriksdatter bosatte seg der. (Kilde: Gårder og Slekter i Borge og Torsnes, bind 2, s.259). 
Iversen Munch, Søren (I1248)
 
42 Det er bare Marte av søsknene som vokser opp, og hun blir tatt vare på av sin faster Åse Thorersdatter på Klypa når hennes mor døde. Der bodde hun også da hun ble konfirmert.
I 1801 var hun tjenestepike hos sersjant Johannes Olsen, bonde på Morholdt 1/2-gård i Aremark.
Marthe levde sine siste år hos sin sønn Elias Iversen, som hadde overtatt Bakke plass. Hun døde som "fattig enke". Det var ikke mye igjen til henne av forfedrenes gods, hennes far hadde fraskrevet seg odelsretten til Strand for seg og etterkommerne.
 
Olsdatter, Marthe (I929)
 
43 Døde i kirkeboka står han født 1819 med navn Karl Brynildsen. (Var hos sin Svigersøn og ....
 
Bryngelsson, Carl (I665)
 
44 Elektriker Trygve Olaf Olsen kan være gift januar 1929 med Harryet Margaret Hansen.
 
Olsen, Trygve Olaf (I906)
 
45 Emigrerte til Canada 1918 med skipet Oscar II. Agent Kjerchow.
Ville ha bedre fortjeneste. På den tiden bodde han i Lakkegt. 5, Kristiania.¶ 
Olsen, Juel Thorleif (I903)
 
46 Erik Helgesen kom fra Skjeberg til Vesten som tjenestegutt, senere husmann på Hulberget og lendsearbeider i Hvidsten lendse.
 
Helgesen, Erik (I1523)
 
47 Etter at sønnen Tor døde fikk Ingeborg oppdrett Kvakkestad 1663/64. Hun flyttet deretter til Skjolden.¶
Det antydes også at hun er født på Huer i Askim (Jan Hogne Christiansens hjemmeside).¶
 
Mattisdatter Kvakkestad, Ingeborg (I1120)
 
48 Etter eksamen artium, begynte han studiene, men måtte rømme til Sverige under krigen og var da tilknyttet de norske politistyrker der. Etter hjemkomsten i 1945 fortsatte han å studere og tok juridisk embetseksamen i 1947. Han ble ansatt i Riksrevisjonen, hvor han virket fram til 1965, da begynte han i Helsedirektoratet som førstekonsulent og byråsjef.¶
Han var medlem av Oppegård Overligningsnemnd fra 1967 til 1979, de siste fire år som formann.¶
Knut overtok den gamle hytta på Bukkenes, Karlsøy, Skjeberg, i 1980 og bygde ny fin hytte. Han fikk dessverre ikke mye glede av denne, da kreft-sykdommen fikk mer og mer tak og han døde høsten 1982. 
Martinsen, Knut Edvard (I8)
 
49 Etter skilsmissen fra Morten ble Anita gift med Ørnulf Hansen og de fikk datteren Ritva.¶
Anita var på besøk hos sin søster i Helsinfors. De hadde vært ute og handlet og hun var i god form da de på kvelden la seg for å sove. Om morgene ble Anita funnet død i sengen.
 
Suomensalo, Anita Liisa (I18)
 
50 Faddere: Arb. August Andersen, Arb. Kristian Rasmussen, Ungk. Johan Andersen, Johanne Andersen, Sara Hanssen.
Han tok etternavnet Iversen.
 
Iversen, Martin Andreas (I749)
 

      1 2 3 4 Neste»


Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.